FN lanserer verdensomspennende kampanje mot piratkopiering

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) lanserte nylig en verdensomspennende kampanje mot piratkopiering under tittelen “Counterfeit: Don’t buy into organized crime”, der formålet er å øke bevisstheten rundt piratkopiering og internasjonal organisert kriminalitet.
Kampanjen, som formidles i form av en kort video, ble første gang vist på NASDAQ-skjermen i New York Times Square 14. januar i år, og vil i tiden fremover kringkastes på en rekke internasjonale TV-stasjoner og distribueres aktivt via sosiale medier. Formålet med kampanjen er å informere allmennheten om hvordan handel med piratkopierte varer kan bidra til å finansiere organisert kriminalitet og samtidig sette forbrukeres liv, helse og sikkerhet i fare. Kampanjen setter i tillegg søkelys på en rekke etiske, sosiale og miljømessige problemstillinger som knytter seg til denne milliardindustrien.

Handel med piratkopierte varer estimeres til en verdi på over 250 milliarder dollar på verdensbasis, og representerer i dag et globalt samfunnsproblem. Piratvirksomhet utgjør en viktig inntektskilde for organiserte kriminelle, og ofte ser man at penger fra annen ulovlig virksomhet hvitvaskes via handel med piratkopierte varer. Piratvirksomhet er ansett som en lønnsom form for kriminalitet, ettersom utsiktene for økonomisk vinning er gode, samtidig som risikoen er lav.

I og med at handelen med piratkopierte varer er ulovlig, og dermed ikke underlagt noen form for rettslig regulering, utsettes forbrukerne ofte for dårlige, helseskadelige og i verste fall livsfarlige produkter. Dekk, bremsepedaler, airbagger, flydeler, elektronikk, medisiner, babyprodukter og barneleker er alle eksempler på produkter som per i dag forfalskes i stort omfang. Industrien dumper giftige kjemikalier, fargestoffer og elektroniske komponenter i stor skala uten hensyn til gjeldende forskrifter, noe som utgjør en alvorlig miljørisiko. Videre er det knyttet en rekke etiske og sosiale problemstillinger til industrien, noe man særlig ser i forbindelse med utnytting av ulovlig arbeidskraft som gjerne er lavt lønnet og arbeider under høyst kritikkverdige forhold.

Siden vi som forbrukere besitter den største påvirkningskraften gjennom våre kjøpemønstre, er det også den vanlige forbruker kampanjen henvender seg til. Dersom forbrukerne får større kjennskap til hvordan piratvirksomhet er koblet opp mot internasjonal organisert kriminalitet og hvilke problemstillinger dette innebærer, vil de forhåpentligvis velge bort piratkopier til fordel for ekte varer.

Videoen og mer informasjon om kampanjen finner du på kampanjens nettside.