Hvordan stoppe piratkopiering?

Et effektivt virkemiddel etter dagens lovverk er overvåkning ved grensen, slik at kopiene forhåpentligvis kan stoppes allerede der. I EU kan en varemerkeinnehaver gi en enkel melding til tollvesenet for å få importerte varer kontrollert. I Norge er varemerkeinnehaver nødt til å begjære midlertidig forføyning fra retten for å gi tollvesenet mulighet til å undersøke varer for å avdekke import av ulovlige produkter. Norge har således et svakere vern av immaterielle rettigheter enn i EU.

NACG mener at dagens lovverk ikke er tilstrekkelig for å forhindre innførsel og omsetning av piratkopier i Norge. I dag er kampen mot piratkopier i praksis overlatt til rettighetshaver, hvilket er utilstrekkelig mot det samfunnsonde  piratkopier utgjør – både nasjonalt og globalt .

Vi etterlyser i særlig grad et vesentlig høyere straffenivå og øremerkede ressurser til politi og påtalemyndighet, etter samme modell som benyttes i Sverige.

Videre ønsker NACG en ansvarliggjøring og bevisstgjøring hos den enkelte forbruker, og er av den oppfatning at dette best oppnås ved et generelt forbud mot innførsel og erverv av piratkopier.