Hvorfor stoppe piratkopiering?

Innehavere av rettigheter til et produkt er gitt tidsbegrensede eneretter til å produsere produktet for å stimulerer til økt innovasjon og investering. Økt innovasjon bidrar til større utvalg av varer og tjenester for forbrukere. Større utvalg stimulerer igjen til økt konkurranse som bidrar til lavere priser. Piratkopiering hindrer en slik positiv effekt.

Omfanget og konsekvensene av piratkopiering går imidlertid vesentlig lenger enn at den ulovlige aktiviteten utgjør en krenkelse av de ovennevnte eneretter.  Salg av piratkopier er i dag verdens største illegale virksomhet, og omsetter totalt for mer enn andre illegale virksomheter som våpen, trafficking og narkotika. Piratkopiering utgjør en direkte trussel overfor forbrukeres helse og sikkerhet, og har i tillegg store økonomiske og sosiale konsekvenser.

Se nærmere om hvorfor piratkopiering må stoppes nedenfor:

  • Piratkopiering er ulovlig virksomhet med tilknytning til kriminelle nettverk. Salg av ulovlige kopier leder handelen over til den kriminelle delen av samfunnet og økonomien. Ved kjøp av piratvarer har det i flere tilfeller blitt påvist en tilknytning til alvorlig organisert kriminalitet. Interpol har f.eks. gjentatte ganger påvist, og advart mot, at salg av piratkopierte varer er med på å finansiere terrorvirksomhet.

 

  • Handel med piratkopierte varer bidrar til konkurransevridning og utnyttelse av rettighetshaveres omdømme. Piratkopierte varer som er billige og av dårlig kvalitet medfører tapt goodwill for rettighetshaveren ved at forbrukere som tror de har kjøpt et ekte produkt klandrer rettighetshaver ved feil, skader etc. ved produktet. Slik handel utgjør en seriøs trussel mot at et merke assosieres med kvalitet og eksklusivitet, noe som igjen vil ha negativ innvirkning på rettighetshavers salg.

 

  • Piratkopiering er ulovlig virksomhet med tilknytning til kriminelle nettverk. Salg av ulovlige kopier leder handelen over til den kriminelle delen av samfunnet og økonomien. Ved kjøp av piratvarer har det i flere tilfeller blitt påvist en tilknytning til alvorlig organisert kriminalitet. Interpol har f.eks. gjentatte ganger påvist, og advart mot, at salg av piratkopierte varer er med på å finansiere terrorvirksomhet.

 

  • Piratkopiering får investorer til å miste tilliten til markedet, som igjen leder til en nedgang i investeringer. Dette
    har alvorlige ringvirkninger ikke bare økonomisk, men også sosialt. En G-20 undersøkelse fra 2010, utført av Frontier Economics, konkluderer med at piratvarer påfører verdenshandelen et årlig tap på 877 milliarder dollar. I EU regner man med 100 000 tapte arbeidsplasser per år på grunn av slik handel. I USA regner man med ca 120 000 tapte arbeidsplasser per år.

 

  • Kopiering av visse typer varer, for eksempel legemidler, klær, matvarer og reservedeler, innebærer dessuten risiko for folkehelsen og den allmenne sikkerhet. Bare i G-20 landene er det antatt at falske varer tar livet av rundt 3000 personer årlig. Utviklingsland rammes betydelig hardere, og bare i relasjon til falske malaria og tuberkulosemedisiner estimeres det med over 700.000 dødsfall pr år.

 

  • Staten blir direkte berørt av piratkopiering ved tap av skatteinntekter og kostnader relatert til å bekjempe problemet. Offentlige institusjoner blir også svekket ved at kriminelle nettverk bruker korrupsjon for å støtte opp om deres piratkopieringsvirksomhet.