Varemerkeinngrep – anmeldelse

Salg av piratkopier av merkevarer er et økende problem i mange bransjer. De fleste produktene er varemerkebeskyttet og salg av piratkopier er et brudd på varemerkelovens bestemmelser om bruk av varekjennetegn. Slik salg kan være straffbart iht. varemerkeloven § 37. Straffen er bøter eller fengsel i
3 måneder. NACG anbefaler at slike brudd på varemerkeloven anmeldes.

Nedenfor finner du et eksempel på

  • hvordan en anmeldelse bør utformes
  • hvordan en fullmakt bør utformes dersom styret selv ikke underskriver anmeldelsen

Anmeldelse med begjæring om påtale for brudd på varemerkeloven

På vegne av [varemerkeinnehaver] anmeldes følgende person for brudd på varemerkeloven, jf. lov av 3. mars 1961 nr. 4, og dens bestemmelser om bruk av varekjennetegn:

  • Navn og adresse på den/(privatperson og/eller selskap) som anmeldes

[Varemerkeinnehaver] er innehaver/har rettigheter til følgende varemerker:

  • Angi varemerke med registreringsnummer. (Utskrift av registrering bør vedlegges)

Det straffbare forhold består i å ha solgt piratkopierte varer av [Beskriv varene, hvor de er kjøpt, hvor de er solgt og antall varer som antas å være solgt]

Undertegnede er kjent med vitne- og anmelderansvaret. Vi begjærer personene tiltalt og
straffet.

Det fremsettes samtidig krav om pådømmelse av borgerlige rettskrav. Når det gjelder kravets størrelse og dokumentasjon vil vi komme tilbake til dette.

……………………………….
Sted og dato

……………………………….
For [varemerkeinnehaver]

Hvem skal anmelde?

  • For varemerkekrenkelser er det ikke offentlig påtale. Dette innebærer at den som er fornærmet må begjære påtale.
  • Det er selskapet som innehar rettigheten til varemerket eller en rett til å selge varemerket i Norge som er fornærmet
  • Hovedregelen er at det er styret som på vegne av selskapet kan begjære påtale. Straffeloven gir styret adgang til å gi daglig leder, styremedlem, eller den som er meddelt prokura (fullmakt til å tegne selskapet) fullmakt til å begjære påtale for styret, også ved fremtidige straffbare handlinger. Det kreves imidlertid at type straffbar handling presiseres i fullmakten.

Nedenfor følger utkast til fullmakt.

FULLMAKT

Undertegnede, som er representant for [varemerkeinnehaver, navn og adresse], gir med dette [navn og personnummer på fullmektig] fullmakt til på selskapets vegne å håndheve selskapets immaterialrettigheter og påtale straffbare handlinger begått mot [varemerkeinnehaver], samt å begjære offentlig påtale straffbare handlinger begått mot selskapet som rammes av:

  • Lov om varemerker av 3. ars 1961 nr. 4
  • Almindelig borgerlig Straffelov av 22. mai 1902 nr. 10

Fullmakten skal gjelde inntil [dato] dersom den ikke trekkes tilbake tidligere.

………………………………………….
Signeres av styret